Botlar kompýuteriňize ýokaşan bolsa näme gorkmaly? - Semalt hünärmeni jogap berýär

Botnetler robot torlary hökmünde hem bellidir. Aslynda wirus ýa-da zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýokaşan kompýuter we ykjam enjamlaryň giň ulgamy. Hakerler bu zyýanly programma üpjünçiligine gözegçilik edýärler we dürli meseleleri ýerine ýetirýärler. Bu hakerler ýa-da spamerler köplenç bot çopanlary hasaplanýar. Her ýokaşan maşyn belli bir bot tarapyndan dolandyrylýar we dolandyrylýar we hüjümçi kompýuterlerine öz botnetlerinde buýruk berýär we utgaşdyrylan jenaýat işlerini amala aşyrýar.

Botnetleriň gerimi hüjümçilere adaty zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da wiruslar bilen ýerine ýetirip bolmajak uly we kiçi göwrümli hereketleri etmäge mümkinçilik berýär. Botnetler uzakdaky hüjümçileriň gözegçiliginde bolansoň, ýokaşan maşynlar yzygiderli täzelenmeleri alýarlar we özlerini alyp barşlaryny üýtgedýärler. Netijede, bot çopanlary gatnaşyjylara we jenaýatçylara onlaýn elýeterliligi aňsatlyk bilen kärendesine alyp bilerler we köp sanly amallary amala aşyrmak üçin botnetlerini segmentlere bölüp bilerler.

Botnetleriň mümkinçilikleri:

Botnetleriň iň köp ýaýran hereketleri ýa-da mümkinçilikleri, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun tarapyndan aşakda beýan edilýär:

  • 1. E-poçta spamy

Her gün köp e-poçta alýandygyňyz üçin, e-poçta şahsyýetiňiziň hakeriň hüjümine sezewar bolmagy ähtimal. Spam botnetleriniň ululygy uludyr we zyýanly programma üpjünçiligini goşmak bilen spam habarlaryny ibermek üçin ulanylýar. Onlaýn botlardaky sanlara köplenç üns bermeýärler. Mysal üçin, “Cutwail” botnet her gün ýetmiş milliarddan gowrak habar iberip biler. Wiruslary we botlary ýaýratmak üçin giňden ulanylýar we merkezleşdirilen botnete has köp kompýuter alýar.

  • 2. DDoS hüjümleri

DDoS hüjümleri botnetleriň uly göwrümini ulanýar we belli bir haýyşlar bilen maksatlaýyn seti ýa-da serwerleri aşa ýükleýär. Şeýle hem, nyşana alýan kompýuterlerini hödürleýärler we esasy maksatlary iri guramalar, syýasy partiýalar we import-eksport kompaniýalary. Maliýe gazanmak üçin hüjümleri bes edýärler.

  • 3. Maliýe düzgüni

Maliýe düzgüni iri kärhanalardan serişdeleri göni ogurlamak üçin niýetlenen botnetleri öz içine alýar. Şeýle hem, kredit kartoçkasynyň maglumatlary we PayPal parollaryny ogurlaýarlar. Zeus botnet ýaly maliýe botnetleri, gysga wagtyň içinde birnäçe kärhanadan ogurlanan köp dollar bilen baglanyşykly köpçülikleýin hüjümlere jogapkärdir.

  • 4. Maksatly çozuşlar

Bular ýokary derejeli botlardan ybarat we belli bir kompýuterlere zyýan berýän kiçi göwrümli botnetler. Hüjüm edenler ýokaşan tora has köp enjamyň içine girmek we girmek aňsat guramalara bot iberýärler. Uly guramalara hüjüm edip, maliýe maglumatlaryny, intellektual eýeçiligini we müşderi maglumatlaryny ogurlaýan çozuşlar howply.

Botnetleriň, hünärmen dolandyryş ulgamyndan ýa-da ulanyjynyň habary bolmazdan belli bir serwerden bot iberende döredilendigini aýdyp bileris. Botnetler derrew köp sanly maşyna ýokaşýar. Zyýanly faýllary açanyňyzdan soň, botlar täze kompýuter enjamynyň hüjüm edilmäge taýýardygyny habar berip, botmasterine habar bererler. Botnetleriň we botlaryň käbir üýtgeşik funksional aýratynlyklary olary uzak möhletli çozuşlar üçin amatly edýär.